Barion Pixel
 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Nanook – Sport Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 • 1. Bevezetés
 • 2. Definíciók
 • 3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
 • 3.1. A www.nanooksiiskola.hu szerver naplózása.
 • 3.2.1 A Nanook – Sport Kft. ügyféllevelezése webshop esetén
 • 3.2.2 Az Ezüst Rókák Sportegyesület ügyféllevelezése oktatás esetén
 • 3.3. Egyéb adatkezelések
 • 4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 • 5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 • 6. Jogorvoslati lehetőségek

1. Bevezetés
A Nanook – Sport Kft. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Nanook -Sport Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők www.nanooksiiskola.hu címen.

A Nanook – Sport Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A Nanook – Sport Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Nanook – Sport Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Nanook – Sport Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Definíciók
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Nanook – Sport Kft.. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Nanook – Sport Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A www.nanooksiiskola.hu szerver naplózása

www.nanooksiiskola.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Nanook – Sport Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum,
időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:
1: Ajánlatkérés, érdeklődés Szolgáltatásaink iránt honlapon, személyesen, telefonon, e-mailben vagy más módon

 •  ajánlatkérése során Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődés tárgya
 •  az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások iránt érdeklődőkkel, tájékoztatás, érdeklődés pontosítása, személyre szabott ajánlat küldése.
 •  az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 •  az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

2: Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, illetve személyesen, telefonon, szóban, írásban, e-mailben)

 •  hírlevél feliratkozás során a következő személyes adataira van szükségünk: e-mail cím, név. A megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel.
 •  az e-mail cím megadása elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. A Nanook – Sport Kft. a hírlevélre feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírlevelet és üzeneteket kézbesít.
 •  az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 •  az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, ahol bármikor leiratkozhat.
 •  a hírlevél küldés technológiai hátterét a www.mailchimp.com

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Attn. Privacy Officer privacy@mailchimp.com 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online felületén lehetővé teszi hírlevelek kiküldését.

3: Kapcsolattartás
– szolgáltatásunk megrendelése során Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, gyermek neve, születési dátuma, címe, és TAJ kártya száma, egyéb egészségügyi adatok
– az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
– az adatkezelés jogalapja balesetvédelmi szempontok, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása.

4. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének éve, plusz 10 év.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Nanook – Sport Kft. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Nanook – Sport Kft.. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat
kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internetre használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

www.nanooksiiskola.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A hirdetések személyre szabott kiszolgálása érdekében a Google AdWords a Facebook és a www.google.com/doubleclick szolgáltatók szerverire szintén közvetlenül kapcsolódik
www.nanooksiiskola.hu oldalt meglátogató felhasználó számítógépe. Ezen szolgáltatók naplózási gyakorlatáról a https://www.facebook.com/about/privacy és
www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címeken lehet informálódni.

Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása
A Nanook – Sport Kft. működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési tájékoztatónkkal, meg kell kérjük, hogy iratkozzon le hírlevelünkről.

3.2. A Nanook – Sport Kft. ügyféllevelezése
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Nanook – Sport Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt
év elteltével törli.

3.3. Egyéb adatkezelések
A adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:
– Szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása: A személyes adataira szükségünk lehet a közöttünk levő szerződés betartásához, illetve hogy biztosítani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat.
– Hozzájárulás: A személyes adatainak felhasználásához kérhetjük az Ön hozzájárulását például annak érdekében, hogy azokat marketing célokra használhassuk fel. A
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
– Indokolt esetek: Indokolt esetekben felhasználhatjuk személyes adatait, például arra, hogy fejlesszük, javítsuk szolgáltatásaink működését, és hogy a lehető leghasznosabb tartalmakkal találkozzon weboldalunkon, e-mail értesítőinkben, hírleveleinkben.
Továbbá felhasználhatjuk személyes adatait adminisztratív, illetve jogi okokból is.
– Adatszolgáltatás közreműködő partnereink felé: Az utazások lebonyolításának részeként bizonyos információkat meg kell osszunk a szervezésben résztvevő közreműködő partnereinkkel (pl. utazásközvetítés esetén az utazásszervezővel, saját
szerződésű utak esetén a szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel, mint pl. szállás, incoming irodák). A megosztott információk lehetnek többek között a
résztvevők neve, személyes adatai, igazolványszáma, címe, telefonszáma.
– A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználhatjuk azonosítási, hitelesítési, számlázási és fizetési okokból, célzott online és offline marketing lebonyolítása céljából. Továbbá az információkat a Nanook – Sport Kft. -vel folytatott vita rendezésére is felhasználhatjuk. Hasonló okokból Szolgáltatásainkat promotáló hirdetéseket futtathatunk különböző platformokon, beleértve a Facebook és a Google hirdetési rendszereit.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Nanook – Sport Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A papíralapú adatok tárolása a Nanook – Sport Kft.. telephelyén (Nanook Síiskola: 1118 Bp. Kánai út 2/E vagy 1214 II. Rákóczi F út 232. ) történik.

A weboldalon beérkezett, valamint a hírlevél küldéshez kapcsolódó adatokat a Nanook – Sport Kft. szerződéses adatfeldolgozó bevonásával végzi.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp Attn. Privacy Officer privacy@mailchimp.com 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Adatfeldolgozó gondoskodik az adatok megfelelő tárolásáról és az adatok védelmében történő biztonsági intézkedések bevezetéséről.
A Nanook – Sport Kft az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Nanook – Sport Kft és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson
minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége Cégnév:

5.1 WEBSHOP:  Nanook – Sport Kft

 • Székhely: Budapest 1113 Rőf u. 12 fsz. 2
 • Telephely 1 : Budapest 1118 Kánai út 2/E
 • Telephely 2: 1214 II. Rákóczi F út 232
 • Adószám: 22639934-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09-937014
 • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
 • Email: nanooksport@gmail.com

5.2 SÍOKTATÁS:  Ezüst Rókák SE

  • Székhely: Budapest 1113 Rőf u. 12 fsz. 2
  • Telephely 1: Budapest 1118 Kánai út 2/E
  • Telephely 2: 1214 II. Rákóczi F út 232
  • Adószám: 18521841-1-43
  • Cégjegyzékszám: 01-02-0015345
  • Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
  • Email: info@nanooksiiskola.hu

6. Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére a Nanook – Sport Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére
írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben a Nanook – Sport Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:
A Nanook – Sport Kft a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:
A Nanook – Sport Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.

A Nanook – Sport Kft az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:
A Nanook – Sport Kft a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
A Nanook – Sport Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Nanook – Sport Kft tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Nanook – Sport Kft. érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:
A Nanook – Sport Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06.1.391.1400
 • Fax: 06.1.391.1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER!

  SEASON CALENDAR

  Seasons information and special events
  https://nanooksiiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/barion-card-strip-intl__medium-320x26.png

  INFORMATION

  Informations about the operations and policies of the ski school.

  PROGRAMS

  Birthday parties, sports events, special occasions.

  PRIVACY POLICY

  Statement on data protection related to data management.

  SEND US A MESSAGE!

   https://nanooksiiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/barion-card-strip-intl__medium-320x26.png
   all rights reserved © 2022, Nanook síiskola, made by: marvit.hu